Árgarancia, gyors, kényelmes foglalás

a wellness szálláshelyektől!

Gyorskereső

  • Ft-tól
  • Ft-ig
Keresés

Legfrissebb hírek

További híreink

Foglaljon telefonon!
+36 70 43 36 183
Gyorsan, egyszerűen!
Visszahívjuk!
Adja meg telefonszámát:

Küldés

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

I. Általános rendelkezések

1. A szabályzat hatálya kiterjed a Travel Online Kft-re /2800. Tatabánya, Dózsa György út 36/ (a továbbiakban: Adatkezelő).

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által meghatározott célra kezelt személyes adatokra.

 

II. A szabályzat célja

3. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

III. Értelmező rendelkezések

4. Az utasítás alkalmazásában

a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai rögzítése.

c) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

d) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

e) adatvédelem: az érintett információs önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében a személyes adatok kezelésének normatív szabályozása;

f) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

IV. Az adatkezelő megnevezése

5.         Szervezet neve: Travel Online Kft

            Székhelye: 2800. Tatabánya, Dr. Vitális István u. 54. 1.emelet 1/

            Szervezet adószáma: 12440180-2-11

            Email: zsuzsa.marosi@hotelklaszter.hu

 

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

V. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

6. Az Adatkezelő Alapszabályában meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni a személyes adatokat. Az adatkezelő az adatokat nem teszi közzé.

 

VI. A kezelt személyes adatok köre

7. A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

8. Az Adatkezelőhöz történő regisztráció során az érintettnek meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, vagy cégnév; cím (otthoni, vagy a cég székhelye); telefonszám (otthoni, munkahelyi, mobil); e-mail cím.

9. A tagok személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő tagja az alábbi jogaival élhet:

a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;

b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;

c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;

d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;

e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;

f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;

g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;

h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

VII. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

11. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – a belépési nyilatkozat mellékleteként szereplő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat elolvasásával és aláírásával - adja meg.

12. A regisztráció során megadott telefonszám és e-mail cím adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: kapcsolattartási célokat, illetőleg az érintett részére értesítés megküldésére szolgál.

13. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. A személyes adatok továbbítása kizárólag az sikeres foglalás lebonyolításához szükséges turisztikai szolgáltatónak adja át.

14. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

VIII. Az adatkezelés időtartama

15. Az Adatkezelőhöz történő belépés során megadott adatok kezelése a tagsági jogviszony fennállásáig tart.

16. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

17. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Levelezési cím: Travel Online Kft. 2801. Tatabánya, Pf 1257.

E-mail: sales@wellness-szallas.hu

 

18. Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a Tatabányai Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

19. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - https://naih.hu/online-uegyinditas.html - bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

XI. Záró rendelkezések

20. A szabályzat az aláírását követő hónap első napján lép hatályba.               

 

 

 

………………………………

 

Marosi Zsuzsa
Travel Online Kft
ügyvezető igazgató

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen szabályzat (továbbiakban Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Travel Online Kft. (2800 Tatabánya, Dr. Vitális István u. 54. 1.emelet 1.) továbbiakban: Üzemeltető ), mint a URL alatt elérhető weboldal tulajdonosa és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége.  A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. 

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti. 

 

Tilos bármilyen olyan rendszer és/vagy megoldás használata, amely az üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését

 

A meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. 

 

A Travel Online Kft, mint Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogai 

 

A Travel Online Kft, mint Üzemeltető által közzétett tartalom és szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, arculatot, szerkesztését, annak elvét, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, design, marketing egyedi megoldást, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, semmilyen formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hozzájárulása nélkül. 

 

A weboldalon belül elérhető termékek nevei, fotói, logói  védettek lehetnek, így ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel. 

 

Felelősség, Szavatosság

 

Az Üzemeltető és a vele szerződött partnerek elérhetővé teszik az adott szolgáltatásra vonatkozó információkat. A szolgáltatás bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, annak szolgáltatója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a weboldal Üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

 

Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak 

 

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A weboldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető  felelősséget nem vállal és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot. 

 

A weboldalra mutató link elhelyezése

 

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a www.wellness-szallas.hu oldal (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg. A Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem lehetséges A Linkelő oldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és az Üzemeltetőről illetve  a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

 

Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködés vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján lehet és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

 

Felelősség korlátozása

 

A Szolgáltatók feltételezik a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ezért a Szolgáltatók semminemű felelősséget nem vállalnak a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

 

Felhasználó felelőssége

 

A weboldalt nem rendeltetésszerűen igénybevevő Felhasználók (megtévesztő foglalás, szándékos félrevezető információ) kizárásra kerülhetnek a szolgáltatásból.